INČUKALNA PAMATSKOLA

NOTEIKUMI

Inčukalna pamatskolas nolikums

Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022. mācību gadā

noteikumi

Inčukalna pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna sporta centra nolikums

Inčukalna sporta centra iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek īstenota izglītība ģimenē

Grozījumi "Kārtībā, kādā Inčukalna pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022.mācību gadā"

 Inčukalna pamatskolas epidemioloģiskās drošības noteikumi

Pirmsskolas izglītības grupu darbības kārtība ārkārtējas situācijas apstākļos

Noteikumi par mājas darbiem

Pagarinātās dienas grupas kārtība

Uzvedības noteikumi Inčukalna novada pašvaldības skolēnu autobusos

lzglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Inčukalna pamatskolā

Grozījumi vērtēšanas kārtībā

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Inčukalna novada pašvaldības Ētikas Kodekss

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2021./22. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki, 1.-4.klase

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2021./22. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki, 5.-9.klase

 Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Inčukalna pamatskolā

Pirmskolas izglītības grupu darbības kārtība ārkārtējās situācijas apstākļos

Kārtība, kādā norisinās formālās un neformālās izglītības āra vides nodarbības Inčukalna pamatskolā

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...