INČUKALNA PAMATSKOLA

INFORMĀCIJA

skola 1967 300x162Inčukalna skolas vēsture meklējama senā pagātnē. Skola dibināta 1737. gadā, un sākumā tajā mācījās 2 skolnieki. Ejot laikam, skola vairākkārt mainījusi nosaukumu un ēkas. 1847. gadā uzbūvēja jaunu skolas ēku, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. gadā skola tika pārcelta uz muižas pārvaldnieka Fastana māju, kur tā atradās līdz 1967. gadam. 1967. gadā Inčukalna ciemata centrā tika nodota jaunā Inčukalna skola. Mainījušies laiki, valsts iekārtas un līdzi mainījusies arī skola. Šogad paiet 53 gads, kopš jaunā skola vēra durvis Inčukalna skolēniem. No 1991. gada skolu finansiāli uztur Inčukalna pašvaldība. Inčukalna pamatskola ir Inčukalna pašvaldības iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ārējiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, Inčukalna pamatskolas nolikumu, ko apstiprina Inčukalna novada dome.

2021./2022. mācību gadā skola piedāvā pamatizglītības programmu, kods 21011111, ko apgūst 273 skolēni. No tiem 1.- 4. klasēs mācās 142 skolēni, bet 5.- 9. klasēs mācās 131 skolēni. Izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedavāta speciālā pamatizglītības programma 21015611. Ar 2012./13. mācību gadu skola īsteno pirmskolas izglītības programmu 01011111, sešgadīgie bērni tagad mācās skolas telpās. 2019. gada rudenī izveidota vēl viena sešgadīgo grupa. Abas pirmskolas grupiņu apmeklē 45 audzēkņi. Skolā ir 9 klases. Vidējais skolēnu skaits klasēs ir 18 skolēni, taču skolēnu skaits klasēs ir ļoti atšķirīgs. Pedagoģisko procesu īsteno 29 pedagogi ar augstāko izglītību, no kuriem sešiem ir vairākas pedagoģiskās specialitātes.inchukalna psk tagad sam 300x200 Visi skolotāji apmeklē nepieciešamos kursus, lai celtu savu kvalifikāciju. Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolotāja palīgs, medmāsa. Skolēniem sporta stundas un peldēšanas apmācība notiek blakus esošajā Inčukalna novada sporta centrā. Skolā strādā 20 tehniskie darbinieki. Skola ir novada izglītības un kultūras centrs, kas piedāvā interešu izglītības programmas skolēniem, lekcijas vecākiem. Skolā darbojas Skolas padome un skolēnu padome. Skolas telpās dienas otrā pusē darbojas Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola.

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...