ARODBIEDRĪBA

Esam LIZDA biedri

Inčukalna pamatskolā jau vairāk nekā 50 gadus darbojas arodbiedrība, bet kopš 1990. gada 19. maija esam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Pierīgas novadu arodorganizāciju vidū.
Šogad (2016./2017.m.g.) mums ir 31 biedri – 11 tehniskie darbinieki (no 14), 20 skolotāji (no 23 skolā strādājošajiem). Inčukalna pamatskolas arodbiedrība piedalās daudzās Pierīga, LZDA un LABS rīkotajās akcijās, pasākumos, aptaujās. Jo mums jābūt tiem, kas aktīvi interesējas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.
Inčukalna pamatskolā par a/o priekšsēdētājiem ir strādājušas: Jeļena Tresikova, Rita Bikše, Sandra Cureine. Šobrīd pamatskolas a/o priekšsēdētāja ir Zinta Nolberga, bet arodkomitejā darbojas Lilita Atare, Alma Deņisova, Lana Vanaga, Karīna Nelsone. Liels atbalsts arodbiedrībai vienmēr ir bijusi skolas administrācija – gan iepriekšējā direktore Brigita Grūtupa, gan tagadējais direktors Kaspars Kiris vienmēr nostājas savu darbinieku pusē, sekmē viņu izglītošanos, izaugsmi, praktiski palīdz atrisināt sadzīves problēmas, seko Koplīguma izpildei, atbalsta LIZDA aktivitātes un biedru piedalīšanos protestu akcijās.
skol diena

Dalība konkursā "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016"

Piedalāmies LIZDA konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” – un kāpēc gan nē?

Savā darbavietā jūtamies labi un komfortabli. Arodbiedrība nodrošina atbalstu, sniedz padomus un rūpējas par interesantu laika pavadīšanu – tradicionāli tiek rīkotas skolotāju dienas ekskursijas, skolas beigšanas „Dārza svētki” un izlaiduma svinības, Adventu atzīmēšana, Ziemassvētku apdāvināšanās, bijušo kolēģu iesaistīšana svētku svinēšanas reizēs, teatralizēta sveikšana dzīves un darba jubilejās un daudz kas cits.
Esam saliedēti un draudzīgi, un tas ir mūsu spēks.

 

 LIZDA ciemojas skolā

Mūsu skola piedalās konkursā “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016”.
Pārliecināties par to, kādi apstākļi ir pedagogiem, uz Inčukalna pamatskolu piektdien, 11.novembrī ieradās pārstāves no LIZDA (Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības) juriskonsulte Brigita Fricsone, eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva, Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Skaidrīte Marča un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Baiba Bašķere.
Komisija iepazinās ar darba vidi skolā, pārrunāja darba organizāciju, diskutēja ar pedagogiem par iespējām izvairīties no stresa, aptaujāja, kādas attiecības skolotājiem ir ar darba devēju, pārrunāja koplīguma darbošanos. Pārrunājām arī jautājumus par jaunajiem darba samaksas noteikumiem un izdienas pensijām pedagogiem.
Gaidīsim komisijas vērtējumu, kas tiks paziņots 23.novembrī.

 Esam ieguvuši titulu

 LIZDA un Izglītības un Zinātnes ministrijas komisija novērtēja mūsu darbu. Esam ieguvuši titulu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016"

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta